СШ Средняя школа № 42 "Маданият"

Адрес: Кыргызская Республика,Ошская обл.,Кара-Сууйский р-н,Жоошский а/а,с. Маданият, улица Султанов Токтор, 23

Көрүлдү: 139

СШ Средняя школа № 42 "Маданият"

Аккредитация

Институционалдык аккр.база.

 

 

Арыз (1-тиркеме)

 https://drive.google.com/file/d/1W78Zlvd9JHYyZ1AVWT_laSoJoaS1fLDh/view?usp=sharing

 

 

 

 

Өзүн – өзү баалоо

боюнча отчет.(2-тиркеме)

https://drive.google.com/file/d/1zHP9ZVFJ6-job_z2Am2itE1aODDFMlb0/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Билим берүүнүн сапатын

камсыздоо саясаты

https://drive.google.com/file/d/1--F5O5j3AlaPcaTVHoRhcbEHCWv5DIIm/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

1.2  Билим берүү уюмунун бекитилген миссиясынын кызыктар тараптардын керектөөлөрүн жана өзүн - өзү баалоонун ар жылдык жыйынтыктарын эске алуу менен иштелип чыккан стратегиялык жана учурдагы пландардын болушу(ЖОБОЛОР, иш пландар 1. ) 

https://drive.google.com/file/d/1eeA5AWd1RBoNd-J0YjmZn62ZWXbyX6Zq/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

Иш пландар 2.

https://drive.google.com/file/d/1-0Ed_NGWvVnlPs0NQPd2NYn2i7vN2Vws/view?usp=drivesdk 

 

 

 

 

Иш пландар 3.

https://drive.google.com/file/d/1IlAEYyjAmbYgFbJCj2AeD6kUvlGLCYE-/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

1.3 / 1 Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын ишке ашыруу жана жооптуу адамдардын түзүмүн уюштуруу.

https://drive.google.com/file/d/10Wo0Zt6abDLMz_K-V-mAk-LFAdXHafNP/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

1.3 / 2  Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын ишке ашыруу жана жооптуу адамдардын түзүмүн уюштуруу.

 

 https://drive.google.com/file/d/1wGFd4EoM24vkCDbvSVBOahYauR5279eC/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

1.4  Персоналдын жана окуучулардын жүрүм – турумунун бекитилген этикалык ченемдеринин болушу , аларды сактоо (билим берүүнүн жана инсандын , маданий көп түрдүүлүктүн баалуулуктарын колдоочу уюштуруучулук маданияттын калыптангандыгы) 

https://drive.google.com/file/d/1GV00Xj2S0-EhAazAlx5Xq3pA20foRhkB/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

1.5  Ишти баалоо, пландоо, уюштуруу, ошондой эле билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун абалына мониторинг жүргүзүү механизмдеринин жана жол жоболорунун болушу.

https://drive.google.com/file/d/19t2wP-KwiQoCSdvBynS_wqkPq8ucKID3/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

1.6  Кызыктар тараптарды тартуу менен чечимдерди кабыл алуунун жана тиешелүү оңдоолоду киргизүүнүн колдонуудагы механизмдеринин болушу.

https://drive.google.com/file/d/1f7Nc2gGUDIIe2tnut1KzCDdlv4qcf7FE/view?usp=sharing 

 

 

 

1.7  Билим берүүнү башкаруунун колдонуудагы маалыматтык системасынын  веб – сайттын  , электрондук почтанын болушу

https://drive.google.com/file/d/1Q2BeoRW_YrwN-Ry8Qrc-fEq58lumbJwG/view?usp=sharing .

 

 

 

 

 

2.. Кадрдык саясаттын эффективдуулугу

2.1  Педагогикалык, административдик, окутуучу- көмөкчү жана кенже тейлөөчү персоналды жумушка алуунун ( жумуштан бошотуунун) объективдүү критерийлерин жана шарттарын камсыздоочу механизмдин жана жол- жоболордун болушу

 https://drive.google.com/file/d/1pJSR-cQDT8KXBnmw1lRgL19-dRL0921O/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

2.2 Штаттардын комплекттелишинин, педагогикалык персоналдын квалификациясынын жана билиминин билим берүү программасына шайкеш келүүсү

https://drive.google.com/file/d/1fVTOc6rgcAciXnZr0ubAJm1j6h7b0a6U/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

2..3 Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү, ошондой эле билим берүү процессинин катышуучуларынын өз ара мамилелерин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол- жоболордун болушу

 https://drive.google.com/file/d/1c81v70a8bEnkJ247c3r4UF1GdhkBljAw/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2..4 Педагогикалык, административдик, кенже тейлөөчү жана окутуучу- көмөкчү персоналдын ишин баалоону,анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол- жоболордун болушу

https://drive.google.com/file/d/1AqbyAV2HRITKNjDVI9cigFS3i5QdlMC9/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Материалдык - техникалык база.

 https://drive.google.com/file/d/1tIIVktXl8nST6nE4kqpoRrzL5toe8JdH/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Билим берүү процессинин катышуучуларына, анын ичинде ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеткиликтүү болгон окуу имаратынын, жайлардын жана материалдык ресурстардын ( жабдылган окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класстар, спорт зал, актылар залы, медициналык пункт,ашкана), ошондой эле жашоо үчүн тиешелүү шарттары бар жатаканалардын ( эгерде болсо) болушу

https://drive.google.com/file/d/1NinpWmBFXehwN_3X2k5DbWGEoOKpXtYh/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 3.2  Билим берүү чөйрөсүнүн талаптарын сактоо...

 https://drive.google.com/file/d/157J0wQ53M15a-Vp3ViVgqlDc_P-BP9Bd/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 3.3  Материалдык- техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу

https://drive.google.com/file/d/13FS4sdZEVcSe9VlAFeh77ix9QFVpOgJk/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Финансылык ресурстарды башкаруу. 

 https://drive.google.com/file/d/1-HrgZwYK2VpbvnBq1iYUiJ2VoBm7F32U/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 4.1 Финансылык пландоо системасынын болушу .

https://drive.google.com/file/d/13FS4sdZEVcSe9VlAFeh77ix9QFVpOgJk/view?usp=sharing 

 

 

 

 

4.2  Кошумча финансы ресурстарын тартуу, бөлүштүрүү жана отчеттуулук боюнча ачык- айкын механизмдердин болушу.

4.3 Финансы ресурстарын жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу

https://drive.google.com/file/d/1sYgjSx-zBleq57Xe3tkAcbnpVxH2GQ9M/view?usp=sharing 

 

© 2021. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Сайт разработан учреждением "Жаңы Китеп". Статистика