СШ Средняя школа № 42 "Маданият"

Адрес: Кыргызская Республика,Ошская обл.,Кара-Сууйский р-н,Жоошский а/а,с. Маданият, улица Султанов Токтор, 23

Көрүлдү: 204

СШ Средняя школа № 42 "Маданият"

Программалык Аккредитация

Программалык аккр.база.

Программалык аккр.база.

 

 

Арыз(7-тиркеме)

https://drive.google.com/file/d/1bTeHSuTbCrb-hDje2RTzBXiX-kMNxC3b/view?usp=sharing

 

 

 

Өзүн-өзү баалоо боюнча отчетор.

https://drive.google.com/file/d/1tSQEkKh34EE7TJQJFnERXfBulqaJcAaY/view?usp=sharing

 

 

1. Билим берүү программасынын мазмуну жана окуу-методикалык камсыздалышы

https://drive.google.com/file/d/1JMYE2np8hWegR8ZM2sDsvIOONQSVDG00/view?usp=sharing

 

 

 

1.1.  Окуу  планынын  жана  программалардын  билим  берүү  стандартынын,  базистик  окуу  планынын талаптарына жана кызыкдар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келүүсү

https://drive.google.com/file/d/1N7izyshvpg4FHp9v-LMuV-RY4XguNsfX/view?usp=sharing

 

 

 

    1.2. Окуу-методикалык камсыздоонун билим берүү стандартынын талаптарына жана кызыкдар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келүүсү

https://drive.google.com/file/d/1wJLVpJ4Kf9zeyixHsKZFZE6Yk45N-Mk1/view?usp=sharing

 

 

  1.3.  Жетиштүү маалыматтык ресурстардын ( окуучулардын контингентине, анын ичинде окутуу тилдерине карата окуу методикалык адабияттардын фонду) болушу

https://drive.google.com/file/d/1gyeF14P142jmt2PmmLyLelGzwtywVlKe/view?usp=sharing

 

 

1.4  Билим берүү программасынын жана окуу-методика камсыздоонун мазмунун жакшыртуу максатында кызыкдар тараптардын  күтүүлөрүн, керектөөлөрүн жана канааттануусун мезгилдуу баалоонун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоонун колдонуудагы механизминин болушу

https://drive.google.com/file/d/1xTRRDU8oTjYB1CWmXo_rZHxlQYx8JzcZ/view?usp=sharing

 

 

2. Компетентүү окутууну ишке ашыруу жана окуучулардын жетишкендиктерин баалоо

https://drive.google.com/file/d/1JMYE2np8hWegR8ZM2sDsvIOONQSVDG00/view?usp=sharing

 

 

2.1  Окутуунун пландаштырылган максаттарынын болушу

https://drive.google.com/file/d/1jcb61b_JtrP84fmaxAV9OFw6ciAT2Raw/view?usp=sharing

 

 

2.2  Окутуу-тарбиялоо процессинде  инновациялык технологияларды  жана методдорду колдонуу 

 https://drive.google.com/file/d/11iIgmQ0QX3QpnjqVNGAo0kf9xxOVJg0t/view?usp=sharing

 

 

2.3. Окутууну баалоодо жана корректировкалоодо  кайтарым  байланыш  механизминин болушу

https://drive.google.com/file/d/12AtvdJk3kdFEpkEPWXpU2IsoTfLTbGMm/view?usp=sharing

 

 

2.4. Билим  стандартынын талаптарына ылайык окуудагы жетишкендиктерди баалоонун обьективдүү  жана ачык-айкын системасынын болушу

https://drive.google.com/file/d/1pk2WmsvimXnwG0h7PXpL0U2mscluBoDS/view?usp=sharing

 

 

2.5. Окуучуларга баалоонун колдонулуучу эрежелери, жол-жоболору жана жыйынтыктары, ошондой эле аларды кайра кароонун жол-жоболору жөнүндө маалымдоо системасынын болушу

https://drive.google.com/file/d/1gvDk2wwjACa7Uce1sfPgniJcoF9mQXAO/view?usp=sharing

 

 

2.6. Коопсуздук, өнүктүрүүчү жана психологиялык жактан ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн камсыздоо, билим берүү прецессинде ден соолукту сактоочу ыкмаларды колдонуу

2.7. Ички жана тышкы баалоонун, системалуу мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча окуучулардын натыйжаларынын динамикасы

2.8. Кызыкдар тараптардын кайрылууларына жана арыздарына таасир этүүнүн иштелип чыккан жана ишке киргизилген жол-жоболорунун болушу

https://drive.google.com/file/d/1oTzFVDaszJJxllYH635fZKLWQasUM2/view?usp=sharing

 

 

3. Кадырдык саясаттын эффективдүүлүгү

https://drive.google.com/file/d/1lUEAN9Vtc1KKJn6A-sUOjxngfzLZYAXq/view?usp=sharing

 

 

3.1. Педогогикалык персоналдын квалификациясынын жана билиминин билим берүү программасына шайкеш келүүсү

https://drive.google.com/file/d/1LrFGLurF4xUIkUuEhcWQ5LVYkyXYpwjb/view?usp=sharing

 

3.2. Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү, ошондой эле билим берүү процессинин катышуучуларынын өз ара мамилелерин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун болушу 

https://drive.google.com/file/d/1pTiBRWDz8-RYu-PUr54ad7bvyoASOWfq/view?usp=sharing

 

 

3.3. Педогогикалык кадрларды үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүү, алардын квалификациясын жогорулатуу жана мотивациялоо системасынын болушу

https://drive.google.com/file/d/1h2pdsleqhOOjZugN7roZhOnt39B8IfNd/view?usp=sharing

 

 

4. Материялдык-техникалык база

https://drive.google.com/file/d/1BY8hYY0aNoiHdy3k06jKRgFoOfbUKMBr/view?usp=sharing

 

 

4.1. Билим берүү процессинин катышуучуларына, анын ичинде ден соолугунун  мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын жана материялдык ресурстардын ( жабдылган окуу класстары, лабораториялар, комьютердик класстар, спорт зал) болушу

4.2. Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо(экологиялык, санитардык эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемде, өрткө каршы коопсуздук, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери)

https://drive.google.com/file/d/10eph2hp0a42jZRX1j6MbQX4gfYsGTj3u/view?usp=sharing

 

 

4.3. Материялдык-техникалык базаны жана маалыматтык  ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу

https://drive.google.com/file/d/1VWovhLcipdvd4Lrb5hAs-TdF9SDoXRWv/view?usp=sharing

 

 

 

  4.4.  Материялдык-техникалык базаны жана маалыматтык  ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу

https://drive.google.com/file/d/1WDxC4r8KV8jvwvyNzEGoczWddqFF7h/view?usp=sharing

© 2021. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Сайт разработан учреждением "Жаңы Китеп". Статистика