ШГ школа-гимназия №3 "Охна"

Адрес: Кыргызская Республика,Баткенская обл.,Кадамжайский р-н,Орозбековский а/а,с. Кулду, улица А.Орозбеков, №245

Автор: ШГ школа-гимназия №3 "Охна" 18 Ноябрь 2023 ж. 20:54

BaalooApp боюнча тренинг

2023-2024-окуу жылынын 14-ноябрында №3 «Охна» гимназия-мектебинде BaalooApp боюнча тренинг ът\лд\. « Пиза 2025» эл аралык тестирлъън\н Кадамжай РБББн\н алдында т\з\лгън координациялык кеёештин търайымы Саттарова Б\\садат Токтоматовна усулдук жардам кърсът\п, тренинг ът\п берди. Башталгыч класс мугалимдериден баштап, 5-11класстарды окуткан мугалимдер дагы бул тренингке катышышып, кеёири маалымат алышты. Бул BaalooApp боюнча негизинен башталгыч класстын мугалимдери 2 жылдан бери «Керемет окуу» долбоорунда окуп келе жатышат.

    Мугалимдер BaalooAppты ноутбукка ж\ктъш\п, практика ж\з\ндъ иштетип кър\шт\. Баалоонун эё мыкты усулу экендигин баса белгилешип, Саттарова Б\\садат Токтоматовнага ыраазычылыктарын билдиришти.

© 2021. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Сайт разработан учреждением "Жаңы Китеп". Статистика